Biuro Starosty

Biuro Starosty (BS)

Dyrektor: Czesław Toczyński
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 101, 109, 111 (I piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • obsługa Zarządu Powiatu;
 • opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;
 • udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i wydziałów;
 • kontrola wewnętrzna;
 • udostępnianie obywatelom uchwał, projektów i innych dokumentów wynikających z realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Zarząd Powiatu;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz opracowywanie analiz;
 • organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających skargi i wnioski, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
 • informowanie Zarządu, Starosty i kierowników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i związków sportowych oraz prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
 • prowadzenie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych;
 • sprawowanie nadzoru nad fundacjami;
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi staroście;
 • nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu;
 • koordynowanie współdziałania powiatowych jednostek organizacyjnych z wydziałami Starostwa;
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd;
 • rozpatrywanie złożonych petycji i przekazywanie dokumentów i niezbędnych informacji w celu ich zamieszczenia przez Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji na stronie internetowej www.powiat-miedzyrzecki.pl; windykacja świadczeń pieniężnych w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym;
Telefon kontaktowy:
95 742-84-21
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1