Aktualności

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów stanowiącego własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe

Ilustracja do informacji: Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów stanowiącego własność Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe Starosta Międzyrzecki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).
Zgodnie z art. 1 tej ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub tymi budynkami wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i innymi obiektami lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych) przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Przepisy ustawy stanowią, że z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, która jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia lub może być uiszczona jednorazowo. Opłata równa jest wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (x 20 lat).
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty. Największa wysokość bonifikaty przysługuje w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie (2019 r.) i wynosi 60 % wysokości opłaty.
Biorąc pod uwagę taki stan prawny, najkorzystniej dla osób fizycznych lub spółdzielni mieszkaniowych, których przekształcenie dotyczy jest wniesienie opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w pokoju nr 409, tel. 95 742 84 53, 95 742 84 54.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 10-01-2019
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu