.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Architektury i Budownictwa (AB)

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik: p.o. Damian Prędki (DP)
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 3, 4, 6, 7a (parter)
 
INFORMACJE O WYDZIALE
Wszelkie wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego (I piętro).
Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji jest Starosta na terenie Powiatu Międzyrzeckiego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Bledzew, Trzciel, Skwierzyna.
 
1. Rozpatrywane są sprawy wyłącznie na skutek podania lub wniosku, który wpłynął do Wydziału. Wnioskodawcą może być to osoba fizyczna lub osoba prawna, która zamierza podjąć działalność inwestycyjną. Wnioskodawcą może być także państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba prawna do wniosku należy dołączyć dokument świadczący, że został on podpisany przez osobę uprawnioną (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut organizacji, itp.).

2. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Do każdego wniosku składanego przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis pełnomocnictwa, niezależnie od tego czy wcześniej były rozpatrywane w Wydziale sprawy inwestora działającego przez tego samego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane personalne osoby upoważnionej umożliwiające jej identyfikację i być podpisane przez:
- wnioskodawcę - gdy inwestorem jest osoba fizyczna,
- osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy.

3. Pozostałe zadania Wydziału Architektury i Budownictwa
1. Sprawdzanie projektu budowlanego, nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie.
2. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
3. Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Kontrola posiadanych przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz przynależność do izb (architektonicznej i inżynierskiej).
5. Dokonywanie czynności kontrolnych, które stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych działań przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.
6. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia:
a) na budowę, wykonanie obiektu lub robót budowlanych objętych zgłoszeniem,
b) na rozbiórkę wynikającego z przepisów prawa budowlanego.
7. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
8. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego z inwestycjami mogącymi pogorszyć środowisko.
9. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę oraz przekazywanie kopii tych rejestrów Wojewodzie Lubuskiemu.
10. Przekazywanie danych statystycznych Głównemu Urzędowi Statystycznemu oraz Wojewodzie Lubuskiemu.
11. Przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę/rozbiórkę.
12. Realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w zatwierdzanych projektach technicznych.
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, oraz nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
13. Współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu oraz innymi instytucjami związanymi z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.
Informacje udzielane są bezpośrednio lub telefonicznie na temat:
- sposobu załatwiania spraw wynikających z działalności Wydziału, dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia sprawy,
- kompletności składanych wniosków,
- spraw aktualnie rozpatrywanych w Wydziale oraz terminu ich zakończenia i wydania dokumentów.
 
WAŻNE - w przypadku chęci uzyskania informacji dotyczących korespondencji otrzymanej w związku z prowadzoną sprawą w Wydziale AB prosimy o zwrócenie uwagi na skrót znajdujący się w znaku sprawy po symbolu AB..., np. AB...AAS - skrót ten oznacza osobę prowadzącą daną sprawę.
Wzory podań i wniosków są do pobrania w Wydziale Architektury i Budownictwa oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zakładce "Jak załatwić" Wydział Architektury i Budownictwa.
 
CZAS REALIZACJI SPRAW
Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy.
Wnioskodawca w przypadku braków formalnych zastaje wezwany do ich usunięcia. Nieusunięcie braków we wniosku wskazanych w wezwaniu w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Sprawy wymagające wszczęcia postępowania w oparciu o fakty i dowody znane organowi, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza Wydział, zgodnie z art. 35 § 2 Kpa, załatwione są niezwłocznie.
Do terminu załatwienia sprawy nie zalicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy stron lub z przyczyn niezależnych od organu.
W przypadku wniosków o udostępnienie informacji na podstawie ustaw: prawo ochrony środowiska i o dostępie do informacji publicznej termin załatwienia sprawy wynosi od 14 dni do 2 miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budową (zgodnie z art. 35 ust.6 ustawy Prawo Budowlane) wynosi 65 dni od dnia złożenia wniosku. Do wymienionego terminu nie wlicza się terminów zawartych w art. 35 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy.
 
OPŁATY
Przy przyjmowaniu podań i wniosków pobierane są opłaty skarbowe od czynności administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).Opłaty skarbowe należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu nr 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 prowadzony przez  Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Międzyrzecz lub u inkasentów opłaty skarbowej, wyznaczonych na podstawie Uchwały XLVI/421/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 października 2014 r., będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
 
MIEJSCE ODBIORU DOKUMENTÓW
pokój 7a lub 3 (parter)
 
PRACOWNICY WYDZIAŁU
Kalina Guśniowska - inspektor (KG) tel. 95 742 84 45, kom. 504 249 931; e-mail: k.gusniowska@powiat-miedzyrzecki.pl
Marta Kilian - podinspektor (MK) tel. 95 742 84 45, kom. 504 249 553; e-mail: m.kilian@powiat-miedzyrzecki.pl
Damian Prędki - główny specjalista (DP) tel. 95 742 84 46, kom. 504 248 402; e-mail: d.predki@powiat-miedzyrzecki.pl
Angelika Stelmach - podinspektor (SA) tel. 95 742 84 45, kom. 504 248 552; e-mail: a.stelmach@powiat-miedzyrzecki.pl
 
Telefon kontaktowy:
95 742-84-46
 
Godziny pracy Wydziału:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 

Poradnik budowlany dla mieszkańca