.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Ilustracja do informacji: Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), podajemy n/w informacje:
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Międzyrzecki - Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2.
Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
 • osobiście podczas wizyty w starostwie
 • listownie: 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą
 • telefonicznie 95 742-84-10
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Krzysztof Pukaczewski - z którym można skontaktować się poprzez email: iod@powiat-miedzyrzecki.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
 • wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i osoby uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo żądania do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo żądania do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo żądania do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 
Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w naborze, a zakres danych wynika z wymogu ustawowego.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim