Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 13:50

PRZETARG PUBLICZNY - sprzedaż składników majątku ruchomego. 
Projekt „Laboratorium akceptacji” PDF Drukuj Email
czwartek, 21 sierpnia 2014 08:01

„Laboratorium akceptacji” to projekt  skierowany do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skwierzynie, rodzin uczestników oraz społeczności lokalnej.

Naszymi działaniami przeciwdziałamy ograniczeniom samorealizacji jakie mają osoby niepełnosprawne oraz stwarzamy warunki do rozwoju i integracji społecznej. Przeciwstawiamy się nietolerancji i dyskryminacji poprzez pracę warsztatową z osobami zaburzonymi psychicznie. Program zajęć nastawiony jest na zdobycie umiejętności w zakresie zawodu koszykarz plecionkarz.

Stowarzyszenie pozyskało na zadanie 30.000 zł  w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Izabela Malinowska
Stowarzyszenie Nasz Dom w Skwierzynie


 


 
Projekt "W krzywym zwierciadle" - Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie PDF Drukuj Email
czwartek, 21 sierpnia 2014 07:58

Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie od 1 lipca do 28 listopada br. realizuje projekt W krzywym zwierciadle współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy udziale Województwa Lubuskiego.

Celem projektu jest włączenie osób niepełnosprawnych w nurt życia społeczno-kulturalnego oraz kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Projekt wypełniają spotkania informacyjne, integracyjne i warsztaty terapeutyczne (komputerowe, malarskie, fotograficzne, biblioterapia), wycieczka do Parku Mużakowskiego oraz wystawa poplenerowa w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Istotnym elementem projektu jest także kampania informacyjna na rzecz akceptacji i wsparcia osób niepełnosprawnych. Bohaterami kampanii są mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie. Marek, Gosia, Magda … –  osoby niepełnosprawne intelektualnie, które zapraszają do tego by poznać je bliżej, poznać ich pasje, zainteresowania oraz dom, w którym mieszkają.


Izabela Malinowska
Stowarzyszenie Nasz Dom w Skwierzynie


 


 
Wspieranie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 11:35

W roku szkolnym 2013/2014 powiat międzyrzecki  realizował projekt w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2015 r. Głównym  jego celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia  249 nauczycieli ze  szkół i przedszkoli w powiecie międzyrzeckim w obszarach wymagających wsparcia.

Realizowane były następujące formy doskonalenia nauczycieli:

 • Gimnazjum w Trzcielu, Szkoła Podstawowa w Pszczewie,  Zespół Edukacyjny w Brójcach:
  - Skuteczna komunikacja interpersonalna drogą do porozumienia z uczniami i rodzicami.
  - Analiza dobrych praktyk angażowania rodziców w życie szkoły.
  - Motywowanie uczniów.

 • - Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu:
  -
  Komunikacja interpersonalna, skuteczna komunikacja z rodzicem.
  - Aktywnie i efektywnie.
  - Ewaluacja wewnętrzna z sensem.
  - Coaching w pracy nauczyciela.

 • Szkoła Podstawowa w Templewie:
  -
  Coaching w pracy nauczyciela szkolenie.
  - Jak indywidualizować pracę na lekcji - lekcja pokazowa.
  - Ocenianie wspierające - pomoc edukacyjna.
  - Motywowanie uczniów do pracy.

 • Szkoła Podstawowa w Przytocznej:
  - Praca z tablica interaktywną .
  - Metoda projektu w pracy z uczniami.
  - Metody aktywizujące .
  - Motywacja i automotywacja uczniów .
  - Ocenianie wspierające - pomoc edukacyjna.
  - Jak indywidualizować prace na lekcji?
  - Nabywanie kompetencji potrzebnych do opracowania programów autorskich.
  - Metoda Dobrego Startu.

 • Przedszkole Gromadzka Misia Uszatka w Skwierzynie:
  - Muzykoterapia.
  - Trening autogenny Schulza.
  - Coaching w pracy nauczyciela.
  - Emisja głosu dla nauczycieli.

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Międzyrzeczu:
  - Neuroróżnorodność - jak pracować z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
  - Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć uczniów oraz aktywne, wspierające słuchanie .
  - Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez ucznia respektowane, sposoby dyscyplinowania uczniów na lekcjach.
  - Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
  - Budowanie realnego poczucia własnej wartości uczniów.
  - Tutoring i inne sposoby angażowania rodziców w życie szkoły.

Halina Pilipczuk

 


 

 
Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2014 10:31

.

 
Ewaluacja zewnętrzna w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Międzyrzeczu PDF Drukuj Email
piątek, 08 sierpnia 2014 06:00

Do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu wpłynął raport z ewaluacji problemowej przeprowadzonej przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp. Ewaluacja przeprowadzona została  w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Międzyrzeczu od 24 czerwca 2014 r.  do  4 lipca 2014 r. Badaniem objęto
26 klientów placówki i 11 nauczycieli. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami poradni i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki.
W badanych obszarach poradnia osiągnęła poziom spełnienia wymagań A (bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę) i B (wysoki stopień wypełniania wymagania przez placówkę).

Zespół wizytatorów stwierdził, że:

1. Promowana jest wartość edukacji

Poziom spełnienia wymagania: B

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje liczne i skuteczne działania promujące wartość edukacji oraz idee uczenia się przez całe życie. Zadanie to   realizuje dzięki różnorodnej ofercie skierowanej do szerokiego grona odbiorców, co przyczynia się do rozwoju środowiska lokalnego. Skuteczne działania poradni
w Międzyrzeczu mają wpływ na postawę promującą wartość  uczenia się przez całe życie zarówno wśród pracowników, jak i klientów placówki. Wpływają także na poczucie odpowiedzialności odbiorcy usług edukacyjnych za własny rozwój.

2. Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Poziom spełnienia wymagania: A

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Międzyrzeczu prowadzi swoja statutową działalność oferując usługi adekwatne do potrzeb środowiska i zmieniającej się rzeczywistości. Zakres działań  poradni jest bardzo szeroki, a prowadzone usługi w sposób systematyczny są poszerzane, dzięki nowym kwalifikacjom i specjalnościom pracowników. W ostatnich latach wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska poradnia poszerzyła swoje działania z zakresu tyflopedagogiki, surdopedagogiki, surdologopedii, neurologopedii, terapii EEG-Biofeedback, rehabilitacji ruchowej, mediacji i negocjacji. Na uwagę zasługują także szeroko prowadzone działania w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

W placówce pozyskuje się informacje od klientów na temat jej funkcjonowania, które następnie są umiejętnie wykorzystywane do wprowadzania korzystnych zmian lub doskonalenia dotychczasowych działań. Prowadzenie m.in. kilku grup wsparcia, punktów konsultacyjnych, zajęć warsztatowych, czy też  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ma niewątpliwy wpływ na bardzo pozytywny środowiskowy wizerunek placówki. Obecność pracowników poradni w wielu działaniach lokalnych i wsparcie uzyskiwane w ten sposób przez instytucje zewnętrzne oraz umiejętne wykorzystywanie zarówno zasobów własnych, jak i środowiska lokalnego wpływają znacząco zarówno na rozwój placówki, jak i odbiorców usług edukacyjnych.

3. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: B

W poradni  analizuje się wyniki badan zewnętrznych i wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do wniosków, na podstawie których przygotowuje się bogatą  ofertę placówki, planuje się i podejmuje różne działania. Poradnia monitoruje działania własne w sposób systemowy, zgodnie z potrzebami i przyjętym planem. Systematyczne pozyskiwanie informacji na temat efektywności własnych działań i  ich wpływu na rozwój odbiorców usług edukacyjnych służy doskonaleniu pracy poradni oraz planowaniu rozwoju zawodowego pracowników.

Wyniki ewaluacji wskazują,  że  działalność  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Międzyrzeczu jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, zarówno przez klientów indywidualnych, jak z instytucje zewnętrzne. Wszystkie w/w działania są  efektem systemowego monitorowania, właściwego planowania oraz modyfikowania pracy własnej poradni. Ich zakres, rozmiar i skuteczność  w sposób szczególny promują wartość edukacji

w środowisku lokalnym.

Halina Pilipczuk

 


 

 
Szkolnictwo zawodowe priorytetem w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
piątek, 08 sierpnia 2014 05:56

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kierunki realizacji polityki oświatowej
w roku szkolnym 2014/2015 .

Będą to:

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.
 3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.
 4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

 

Resort chce położyć nacisk m.in. na kształcenie zawodowe i przeciwdziałanie przemocy w szkole. Priorytetem ma być jednak szkolnictwo zawodowe – ogłosiła minister edukacji Joanna Kluzik - Rostkowska. Od kilku lat MEN nadaje kolejnym latom szkolnym hasła, które mają zwrócić uwagę na szczególnie istotne kwestie i zmotywować szkoły do pracy w określonym kierunku. Od roku szkolnego 2012/2013  r. realizowana jest  reforma szkolnictwa zawodowego. Szkoły kształcące w zawodach  pracują nad  poprawą jakości
i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększeniem jego atrakcyjności poprzez powiązanie z rynkiem pracy. Dyrektorzy szkół zawodowych, dla których powiat jest organem prowadzącym wyposażają swoje szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne do kształcenia zawodowego. Znaczna część wyposażenia do zorganizowania egzaminów zawodowych została pozyskana przez dyrekcje szkół w ramach realizowanych projektów ze środków unijnych. Jednak potrzeby są znacznie większe. Zarząd Powiatu w miarę posiadanych środków będzie przekazywał środki na doposażanie szkół zawodowych.

Halina Pilipczuk

 


 
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Audi 80 PDF Drukuj Email
wtorek, 05 sierpnia 2014 11:25

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego marki Audi 80

 


 
Święto Policji PDF Drukuj Email
poniedziałek, 04 sierpnia 2014 12:48

Policjanci z powiatu międzyrzeckiego swoje święto w tym roku obchodzili w Skwierzynie. Festyn odbył się  21 lipca 2014 r.  przy Urzędzie Miejskim. Przygotowano szereg atrakcji dla dzieci. Był pokaz sprzętu policyjnego, konkursy i zabawy dla najmłodszych. Dzieci mogły poprzez zabawę przypomnieć sobie w jaki sposób zachować się w razie zagrożenia. Każde dziecko otrzymało ciekawą nagrodę, słodycze i  balony. Niewątpliwą atrakcją była zabawa z Lupo – maskotką ufundowaną przez Starostę Międzyrzeckiego dwa lata temu. Podczas festynu dzieci oraz dorośli mogli zapoznać się z pracą stróżów prawa oraz obejrzeć sprzęt policyjny. Gminy oraz powiat wystawiły swoje stoiska promocyjne. Gadżety promocyjne powiatu międzyrzeckiego cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Po festynie odbył się apel podczas którego policjanci zostali mianowani na kolejne stopnie policyjne, najbardziej zaangażowani  otrzymali nagrody. Starosta Międzyrzecki – Grzegorz Gabryelski wyróżnił  nagrodą pięciu policjantów. Nagrodzeni to: st. post. Katarzyna Chomiak, sierż. sztab. Wojciech Dobosiewicz, sierż. sztab.  Maciej Kałużny, sierż. stab. Grzegorz Kozłowski oraz  st. sierż. Zbigniew Stępień.

Halina Pilipczuk

 


 
Zjazd Rodzin i Przyjaciół 2014 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 lipca 2014 11:54

5 lipca b.r. w Porcie 2000 w Mostkach koło Świebodzina odbyło się doroczne spotkanie integracyjne pod hasłem „Budujemy więzi rodzinno-przyjacielskie”, którego organizatorem jest Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10:00 i w radosnej atmosferze trwało aż do godziny 14:00, kiedy z żalem musieliśmy opuścić ośrodek i wrócić do Domu. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem bogatej bazy rekreacyjnej, jaką oferuje Port.

(pełna relacja w załączniku poniżej)

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zjazd rodzin.pdf)Zjazd rodzin.pdf474 Kb


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL