.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ilustracja do informacji: Deklaracja dostępności
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://powiat-miedzyrzecki.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://powiat-miedzyrzecki.pl/.
 
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa http://powiat-miedzyrzecki.pl/ jest częściowo zgodna pod względem technicznym i treści w niej zawartej z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858):
- serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów
- nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 2020-03-31.
 
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
 1. Publikacja strony http://powiat-miedzyrzecki.pl/ - 2015-02-18.
 2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Pod adresem http://powiat-miedzyrzecki.pl/ dostępne są:
  1. Dane teleadresowe siedziby Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
 4. Pod adresem http://powiat-miedzyrzecki.pl/PL/596/Deklaracja_dostepnosci/ dostępne są:
  1. Informacje o dostępności architektonicznej
  2. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  3. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 5. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/redaktorzy/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat - Melonek Tomasz lub Makowski Damian, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 6. Pod adresem http://bip.powiat-miedzyrzecki.pl/redaktorzy/5/ dostępny jest numer telefonu 95 742-84-26, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
Każdy ma prawo
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie musi zawierać
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Międzyrzecki Adres: Starostwo Powiatowe, Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
E-mail: sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl
Telefon: ( 95) 742 84 10, fax: (95) 742 84 11

Skargę można złożyć również do  przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,00-090 Warszawa
Rzecznik Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/
 
 • Informacja
Posiadamy opracowaną procedurę dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu oraz ustaloną procedurę obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.
 
 • Tłumacz migowy nie jest dostępny
 
 • Dostępność architektoniczna
Budynek Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Dogodne wejście znajduje się od frontu. Budynek wyposażony jest w podjazd, przy którym znajduje się specjalnie wydzielone i oznaczone miejsce. Dodatkowo na parkingu wydzielone są 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się 2 windy.
Toalety dla osób poruszających się na wózkach znajdują się przy windach na parterze i na drugim piętrze budynku.
Na parterze budynku, wchodząc na hol zaraz po prawej stronie jest wejście do biura obsługi alternatywnej dla osób z niepełnosprawnością – pokój nr 10. Biuro to jest wyposażone w pętlę indukcyjną. Ponadto na 1 piętrze budynku w sekretariacie znajduje się przenośna pętla indukcyjna oraz przenośna lupa elektroniczna.
 • Wniosek o zapewnienie dostępności
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności". Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
 
Wnioski o zapewnienia dostępności dotyczące działalności Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu można składać w następujący sposób:
 • drogą pocztową na adres:
  Starostwo Powiatowe
  ul. Przemysłowa 2,
  66-300 Międzyrzecz
 • drogą elektroniczną na adres:
  • koordynatora do spraw dostępności: w.didenkow@powiat-miedzyrzecz.pl
  • lub sekretariatu starostwa: sekretariat@powiat-miedzyrzecz.pl
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim