.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

Ilustracja do informacji: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Powiatu) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie Powiatu oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób Powiat Międzyrzecki wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • 13-11-2019